Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách cơ bản để ứng dụng kỹ thuật Http Live Streaming…