Hướng dẫn mở Port 80 và 443 trong Firewalld

1. Firewalld là gì

FirewallD là giải pháp tường lửa mạnh mẽ  được cài đặt mặc định trên RHEL 7 và CentOS 7, nhằm thay thế Iptables với những khác biệt cơ bản:

  • FirewallD sử dụng “zones” và “services” thay vì “chain” và “rules” trong Iptables.
  • FirewallD quản lý các quy tắc được thiết lập tự động, có tác dụng ngay lập tức mà không làm mất đi các kết nối và session hiện có.

2. Mở Port 80 và 443 trong Firewalld

Sử dụng tường lửa, bạn có thể mở port tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các rule tạm thời sẽ bị xóa sau khi khởi động lại hệ thống.

  • Nếu muốn mở bọn tạm thời các bạn dùng lệnh sau (Port sẽ bị đóng nếu khởi động lại hệ thống)
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp
  • Để mở port vĩnh viến các bạn dùng lệnh sau
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=443/tcp

Tùy chọn –permanent đảm bảo các rule vẫn được áp dụng kể cả khi khởi động lại hệ thống. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải reload lại firewalld để thay đổi có hiệu lực. Để reload firewalld các bạn sử dụng lệnh sau:

firewall-cmd --reload

3. Xem các rule

Sau khi thêm các rule, bạn có thể xác minh xem rule đã được thêm thành công hay chưa bằng cách chạy lệnh sau.

firewall-cmd --permanent --zone=public --list-ports

4. Xóa rule

Nếu bạn muốn xoá rule đã thêm các bạn có thể sử dụng lệnh như sau:

firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-port=443/tcp

Tiếp theo, chạy lệnh sau để áp dụng các thay đổi:

firewall-cmd --reload
Tin cùng chuyên mục