Cấu hình File .htaccess chạy Laravel

Để cấu hình chạy website cho laravel tạo file .htaccess với nội dung sau và lưu vào thư mục ROOT của website

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^public
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
Tin cùng chuyên mục