Python

1. Cú pháp cơ bản Python

Định danh ( tên ) trong Python (Python identifier) Trong python, định danh được sử dụng để xác định một…