Đời IT

Vài mẫu chuyện

Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con…