Gần đây, một số ứng dụng mua sắm hoàn tiền phát triển sôi động, họ khuyến khích thành viên tạo…