Đầu tiên, công nghệ AI là gì? Công nghệ công nghệ AI (viết tắt của Artifical Intelligence) hoặc trí thông…